Uncategorized

Këto janë 3 kushtet që Zoti të pranojë veprat e tua!

Argumentet fetare tregojnë se pranimi tek Zoti i çdo vepre të mirë është i kushtëzuar me plotësimin e tri kritereve (kushteve):

Kriteri i parë: Vepruesi i asaj vepre të jetë musliman.
Kriteri i dytë: Ta ketë bërë atë vepër me sinqeritet, për hir të Zotit.
Kriteri i tretë: Vepra të jetë në përputhje me dispozitat e fesë.

PropellerAds

Të trija këto kritere të pranimit të veprave i gjejmë të përmbledhura në ajetin kuranor:

“Cilido që synon shpërblimin e botës tjetër, e duke qenë besimtar (musliman), dhe hedh hapat e duhura për ta arritur atë shpërblim, hapat e tij janë për t’u lavdëruar.” (El Isra, 19)

Pra të trija kriteret e pranimit të veprave i gjejmë të cekura në këtë ajet kuranor.

‘Të synosh shpërblimin e botës tjetër’, me këtë është për qëllim sinqeriteti.

Kriteri tjetër është: ‘Të jesh besimtar (musliman),’ pasi siç dihet, puna e mirë e mohuesit dhe idhujtarit, nuk pranohet tek Zoti.

Dhe kriteri i tretë: ‘Të hedhësh hapat e duhura për ta arritur atë shpërblim,’ e kjo nënkupton që puna dhe krejt adhurimi të jetë në përputhje të plotë me dispozitat e fesë.

PropellerAds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *